آگهي مزايده نوبت دوم مربوط به واگذاري ۹ قطعه زمين ملك شهرداري

شهرداري سقز در نظر دارد باستناد ماده ۵ و ۱۳ آيين نامه مالي شهرداريها و بند ۱ صورتجلسه فوق العاده شماره
۳۳۷/۴-۹۵/۴/۲۹ شوراي محترم اسلامي شهر نسبت به واگذاري۹ قطعه زمين شهرداري از طريق آگهي مزايده اقدام نمايد فلذا از متقاضيان محترم دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت برگ و فرم شركت در مزايده و فيش ۵% سپرده تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ ۷/۶/۹۵به واحد املاك شهرداري واقع در حياط ساختمان شهرداري مركزي در خيابان رسالت مراجعه نمايند.
۱-زمين پلاك ۸۷ فرعي مفروز و مجزي شده از ۴ فرعي از ۱۷۵۲-اصلي واقع در خيابان استاد شيرازي كوچه ژوان ۲ – به مساحت ۷۶/۱۵۰ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع ۰۰۰/۰۰۰/۶ ريال جمعا ۰۰۰/۵۶۰/۹۰۴ريال دو نبش بر كوچه ۸ متري.
۲-زمين پلاك ۱۱ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۰۳/۱۳۶مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ريال جمعا ۰۰۰/۶۷۶/۳۵۳ريال بر كوچه ۶ متري.
۳- زمين پلاك ۱۴ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۴۴/۱۵۹ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ ريال جمعا ۰۰۰/۵۴۴/۴۱۴ ريال بر كوچه ۶ متري.
۴- زمين پلاك ۱۰۹ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۷۳/۱۶۹ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳ ريال جمعا ۰۰۰/۹۷۴/۶۴۴ ريال بر كوچه ۶ متري.
۵- زمين پلاك ۱۱۴ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۷۲/۱۵۶ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ريال جمعا۰۰۰/۹۶۰/۸۶۱ ريال بر خيابان ۲۰ متري و كوچه ۶ متري.
۶- زمين پلاك ۱۱۵ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۱۷۰ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۳ ريال جمعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۳۳ ريال بر كوچه ۶ متري.
۷- زمين پلاك ۱۱۷ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۵۴/۱۱۰مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ريال جمعا ۰۰۰/۹۷۰/۶۰۷ ريال بر خيابان ۲۰ متري و كوچه ۶ متري.
۸- زمين پلاك ۱۲۰ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۰۴/۱۰۰ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۵ ريال جمعا ۰۰۰/۲۲۰/۵۵۰ ريال بر خيابان ۲۰ متري و كوچه ۶ متري.
۹- زمين پلاك ۱۲۱ فرعي از ۱۰۰۶-اصلي در گورستان كليمي ها (محله بهاران) به مساحت ۹۸/۱۶۵ مترمربع با كاربري مسكوني از قرار هر متر مربع به مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳ريال جمعا ۰۰۰/۷۲۴/۶۳۰ريال بر كوچه ۶ متري.
۱-شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادات مختار بوده ومتقاضيان بايستي قيمت ثابت ومشخص در پيشنهادات خود قيد نمايد لذا به پيشنهادات درصدي يا بالاترين قيمتهاي مبهم وفاقد سپرده تريتيب اثر نداده وآن را باطل ومخدوش اعلام مي دارد.
۲-هرگاه برندگان نفرات اول تا سوم در موعد مقرر نسبت به پرداخت بهاي زمين وحاضر به عقد قرار داد نشوند
سپرده آنان به استناد ماده ۸ آئين نامه مالي شهرداريها به ترتيب به نفع شهرداري ضبط خواهد گرديد.
۳-رعايت ساير مقررات مالي وعقد قرارداد واگذاري الزامي مي باشد.
۴-هر متقاضي ميتواند جهت ۱ الي ۹ قطعه زمين مذكور بصورت تفكيك در مزايده شركت نمايند.
۵-پيشنهادات واصله روز چهارشنبه مورخ ۱۷/۶/۹۵با حضور كميسيون عالي معاملات شهرداري مفتوح و برنده مزايده متعاقبا اعلام خواهد شد.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.