تشریح عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز در آستانه سال نو

تشریح عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سقز در آستانه سال نو
ساکاپرس:
ایرج گیلاسی سقز ، مدیرعامل :
فعالیت ها و امکانات آتش نشانی سقز نزدیک به استانداردهاي قابل قبول است در حال حاضر بیشتر فعالیت ها و امکانات آتش
نشانی در جهت پیشرفت و آموزش قرار دارد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداري سقز : ضمن تبریک و تهنیت به مناسبت فرارسیدن سال تازه گفت :
مجموعه کارکنان این سازمان به ضرورت برقراري ایمنی در سطح شهر آگاهی کامل دارند ،خوشبختانه نگاه مدیریت شهري به
مقوله ایمنی نیز نگاه مثبتی است و حمایت هاي جدي شهرداري و شوراي اسلامی شهر براي تحقق برنامه ها و طرح هاي آتش
نشانی این نوید را می دهد که با تلاش بیشتر ، سطح ایمنی شهر سقز همچنان به استانداردها نزدیک و نزدیک تر شود.
گیلاسی گفت : سازمان آتش نشانی سقز برنامه هایش را به گونه اي تنظیم کرده است که بتواند علاوه بر انجام وظایف و
مسئولیت هایی که بر عهده دارد ، جلب مشارکت عمومی و افزایش آگاهی مردم را به سوي ایمنی بیشتر سوق دهد.
مدیرعامل سازمان آتش نشانی سقز تعداد ایستگاههاي این سازمان را ۳ ایستگاه برشمرد و گفت : براساس استانداردهاي جهانی
باید براي هر ۰۵ هزار نفر جمعیت یک ایستگاه آتش نشانی در شهر وجود داشته باشد که با توجه به جمعیت شهري سقز ، هم
اکنون تعداد ایستگاههاي آتش نشانی در این شهر با استانداردهاي جهانی مطابقت دارد. گیلاسی با اشاره به این که وظایف و
خدمات سازمان آتش نشانی سقز به دو بخش اطفاي حریق و امداد و نجات تقسیم می شود ، اظهار داشت : هر نوع آتش سوزي
، محبوس شدن افراد زیر آوار ساختمان ، حبس داخل آسانسور ، خودروهاي تصادفی ، سقوط درختان ، سقوط در چاه ، کانال
آب و رودخانه ، رویارویی با گازگرفتگی ، حوادث ناشی از سیل و آبگرفتگی ، خطر ناشی از حضور یا حمله حیوانات وحشی
و موذي ، حوادث ناشی از لوازم خانگی ، حلقه هاي فلزي ، ریزش چاه ساختمان ، برقگرفتگی و … از جمله حوادثی است که
این سازمان توانایی و وظیفه پوشش آنها را به عهده دارد. وي گفت : سال گذشته ۴۹۳۱ در مجموع ۳۴۴ مورد عملیات توسط
سازمان آتش نشانی سقز صورت پذیرفته است که از این تعداد ، ۱۷۴ مورد مربوط به اطفای حریق و ۷۷ مورد احتیاط حریق
و همچنین ۱۴۹ مورد مربوط به حوادث امدادو نجات می باشد.
گیلاسی افزود: برگزاري دورههاي تست ورزشی نیروهاي عملیاتی ، آموزش برون سازمانی هدفمند در سطح ادارات،مهدهاي
کودک و مدارس و … ، حضور گسترده در فضاي مجازي و آموزش و اطلاع رسانی بهروز ، خرید و بروز رسانی تجهیزات و
ماشینآلات ، تمرینات مستمرفنی ایستگاهی از مهم ترین اقدامات آتش نشانی سقز محسوب می شود.
مدیرعامل آتش نشانی سقز گسترش فرهنگ ایمنی در سطح شهر را امري حیاتی خواند و افزود: واحد آموزش و پیشگیري این
سازمان با توجه به رسالت خود در ایجاد شهري ایمن و ارتقاي سطح فرهنگ ایمنی شهروندان با بهره گیري از تخصص و دانش
کارشناسان خود سعی کرده از یک سو الگوهاي رفتاري غلط در خصوص مسایل ایمنی را تغییر دهد و از سوي دیگر با ارائه
آموزش هاي لازم ، امکان کاهش و کنترل حوادث را افزایش دهد. با ارائه برنامه ریزي خوبی که ارائه شده این سازمان در سال
آینده میتواند بعنوان پایلوت آموزش آتش نشانی در سطح استان شناخته شود.
وي با بیان این موضوع که برنامه هاي آموزشی سازمان آتش نشانی سقز به دو بخش آموزش هاي درون سازمانی و برون سازمانی
تقسیم می شود افزود : نیروهاي سازمان سالانه بطور مستمر در دوره هاي مختلف آموزش شرکت می کنند که این مساله باعث
افزایش دانش و به روز شدن اطلاعات آنها براي مقابله صحیح و سریع با حوادث میشود.
گیلاسی افزود : در بخش برون سازمانی که شامل آموزش مهدکودکها ، مدارس ، مراکز آموزش عالی ، کارخانهها ، ادارات
و … می شود ، فراگیران با وظایف و ماموریت هاي آتش نشانی و چگونگی ارتباط با این سازمان آشنا می شوند و آموزش هاي
کلی درباره انواع آتش سوزي و حوادث و راههاي مقابله با آنها در لحظات اولیه را دریافت می کنند. وي گفت : سال گذشته
در بحث آموزش هاي برون سازمانی در مجموع ۴۱۴۱ نفر در قالب ۴۴۱۱ نفر ساعت توسط واحد آموزش و پیشگیري سازمان
تحت آموزش قرار گرفتند و با توجه به استقبال موسسات ، شرکت ها و نهادها براي سال آینده درخواست برگزاري دوره
آموزشی از سوي مراکز امدادي ، آموزش عالی و ادارات به این سازمان ارائه شده که به تدریج در سال آتی برگزاري این دورهها
به انجام خواهد رسید
گیلاسی در بخش دیگري از سخنان خود گفت : واحد پیشگیري سازمان با طراحی و اعمال روش هاي ایمنی ، تلاش می کند
تا در ساخت و سازها و همچنین بهره برداري از ابنیه احداث شده در سطح شهر حداکثر ایمنی رعایت شود و جامعه به سوي
ایمنی بیشتر حرکت نماید.
وي تصریح کرد : در همین راستا ، طی سال گذشته تعداد ۰۳۴ مورد بازدید از اماکن اداري و تجاري توسط این واحد انجام
شده است.
وي خاطرنشان کرد : سازمان آتش نشانی سقز تعداد زیادي از قهرمانان رشته هاي مختلف ورزشی را در استخدام دارد.
_ت_à_د__ _à_é_د_î___çظ_î_د_î _ت_à_ê____ _ذ___ê__ ___د___à_د___î _î_ر___د___ç _î 94 _ذ_د 93
_ت_à_د__ _à_é_د_î___çظ_î_د_î _î_ر___د___çظ_î_î _د_à_»_د_» _ê ___ش_د_ز _د_ذ_ز_»_د_î 94 _ذ_د 93
_ت_à_د__ _à_é_د_î___çظ_î_د_î _î_ر___د___ç _د_____د_ة _ص___î_é _د_ذ_ز_»_د_î 94 _ذ_د 93

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.