روز جهانی مبارزه با ایدز

بر اساس آمارهای سازمان جهانی بهداشت یکی دیگر از آسیب های شدید اجتماعی در حوزه ی بهداشت افزایش نرخ مبتلایان به ایدز در سراسر کشور می باشد که این آمار به صورت چشمگیری در حال افزایش است که حتی در میان کودکان هم بیشتر در حال افزایش است علت این امر انتقال ویروس از طریق شیر مادران مبتلا به این ویروس می باشد که خود قربانی انتقال ویروس از طریق آمیزش های جنسی آلوده و یا در صورت اعتیاد استفاده از سرنگ های مشترک میان مبتلایان به اعتیاد می باشد که در بسیاری از موارد به صورت ناخواسته در دام انتقال این بیماری قرار گرفته اند
حال آنکه اگر ریشه های این آسیب را در چرخه ی عوامل دخیل که موجب بروز این شکاف های جسمی، روحی، روانی و… شده اند را مورد تحلیل و ریشه یابی قرار دهیم می توانیم از فقر شدید اقتصادی سخن به میان آوریم که ریشه ی بسیاری از رفتارهای هنجار شکنانه در نظام سرمایه گذاری می باشد
که در قیاس میان نظام مارکس و فئودال تأثیر آن را خواهیم توانست دریابیم
در جامعه ای که شکاف های شدید اقتصادی موجب عدم تأمین انواع نیازهای مادی و معنوی و روحی و عاطفی و… می شود قشر ضعیف را بیشتر در معرض آسیب و ابتلا به انواع خطرهای جامعه و بروز انواع رفتارهای هنجار شکن برای عدم رفع نیاز ازجمله گرایش به رفتارهای پر خطر همانند اعتیاد وا می دارد
که از حیطه ی بیماری خود می تواند به پا در حیطه ی عمیق تری چون مبتلا به ایدز و در نهایت تولید قربانی های زیادی شود
این در حالیست که در نظام سرمایه گذاری فئودال ها مبتلا به بیماری ایدز دیگر از عدم تأمین نیازهای مادی، معنوی، روحی و عاطفی و… ریشه نمی گیرد
بلکه رفتارهای هنجار شکنانه از جمله تجاوز در انواع رابطه ها و آمیزش که به صورت یک فرهنگ کاذب یا سرگرمی در جامعه ی آنها جای افتاده است موجب بروز بیماری ایدز در آنان شده است
که بهداشت فردی را مورد حمله قرار داده است
که در قیاس این دو باهم می توان علت ها را در شکاف های رفتاری برای مبتلا شدن میان رفاه و میان فقر به صورت تحلیل پرداخته شده مورد کنکاش قرار داد
و بسیاری دیگر از عوامل دیگر که هر کدام نیاز به تحلیل درست و بررسی قابل قبول تری دارند.

#نویسنده و روزنامه نگار فعال اجتماعی
نگاربیگ زاده

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.