مرور رده

گزارش

خواب های شاعر بانەای تعبیر شد

مراسم تجلیل از کریم دافعی با رونمایی سە کتاب و تحلیل صاحب نظران از آثار وی همراه شد. شورای اسلامی شهر بانە در بودجەی سال آتی نسخەی فرهنگی این شهرستان را پیچیدە استست. به گزارش خبرنگار ساکاپرس از محل مراسم: در آخرین ساعات از هفتەی اول…