دیدبان شفافیت

در مورد طرح تفصیلی باید گفت طرح تفصیلی معمولا هر ده سال یک بار مورد بازبینی قرار می‌گیرد تا نسبت به اصلاح و تغییر کاربری های مورد نیاز بروزرسانی گردد که برای این مهم اداره کل راه و شهرسازی با تعیین مشاور ذیصلاح اقدام لازم در این مورد را انجام می‌دهد که مشاور مذکور بایستی نظرات شهرداری و شورا را در مورد تغییرات مورد نظرشان که به‌ تصویب شورای اسلامی شهر رسیده باشد را پذیرفته و پس از بررسی کارشناسی و در صورت تایید در طرح بگنجاند کە طرح تفصیلی شهر سقز آخرین بار در سال ۱۳۸۷ مورد بازبینی ودر سال ۱۳۹۰ ابلاغ گردید، در واقع طرح تفصیلی با وجود لازم الاجرا بودن اجبار الاجرا نمیباشد و شوراهای وقت میتوانند با صلاحدید و ایجاد توازن بین منابغ و نیازها در راستای تسریع توسعە و مدیریت زمان بە طرح تفصیلی رجوع کردە و بر اساس اولویت بندی متناسب با منابع مالی در دسترس قسمتهایی از طرح تفصیلی را اجرا نمایند کە برای هزینە کرد تمام طرحهای پیشنهادی ابتدا باید در بودجە پیشنهادی تعریف و مصوب گردد کە بدون شک برای هزینە کرد اجرای طرح تفصیلی مصوبە شورا و تایید کمیتە انطباق مورد نیاز میباشد و بدون مصوبە هزینەها از طرف شورا، هیچ طرح و برنامەای کە در حوزە تحت مدیریت شهردار باشد قابل اجرا نمیباشد.

در رابطە با برنامە من درآوردی و موسوم بە پیادە راە امام عنوان میدارد کە چنین طرحی از اساس در طرح تفصیلی مصوب شورای عالی معماری و شهرسازی و ابلاغی۱۳۹۰ قرار ندارد بلکە تنها پیشنهاد شهردار وقت و شورای سوم بە عنوان نظر دهندە در طرح تفصیلی بودە کە بنا بە دلایلی مورد تایید شورای عالی معماری و شهرسازی قرار نگرفتە و تایید کمیسون مادە پنج را نیز جهت تغییر کاربری از خیابان بە پیادە راە را بە عنوان نمایندە شورای مذکور ندارد و حتی در طرح جامع کە در زمان مدیریت مهندس رشید میرحسامی تهیە و تنظیم گردیدە هیچ نشانی از پیادە راە امام وجود ندارد، اگر چنین پروژەای در طرح تفصیلی تایید گردیدە چرا شهردار وقت و شورای سوم بعد از ابلاغ طرح تفصیلی دست بە اجرای این پروژە به اصطلاح جذاب نزدند و حتی شهرداران و شوراهای ادوار بعد از دور سوم بە دنبال پیادە راە سازی خیابان امام نبودند؟؟؟
شورای شهر بە عنوان منتخب مردم و ناظر بر هزینەها و و اقدامات میتواند دیگر برنامەهای مصوب در طرح تفصیلی را بر اساس اولویت انتخاب نمودە و تشخیص دهد کە کدام پروژە تعریف شدە در طرح تفصیلی بر اساس نیاز شهر در اولویت اجرا قرار دارد تا دست بە انجام برخی پروژەها و برنامە ها بزند، هرچند اجرای کلیات طرح تفصیلی بسیار زمان بر بودە و معمولا درصد کمی از طرح تفصیلی برای شورا و شهردار در حال فعالیت قابل اجرا میباشد

شایان ذکر است کە انسداد معبر خیابان امام نیز هماهنگی و مصوبە شورای شهر را ندارد و شورای ترافیک شهرستان کە بە عنوان کارگروە ترافیک میتواند پیشنهاد دهندە باشد در مصوب نمودن انسداد معبر مذکور ذیصلاح نبودە و چنین طرحی قطعا نیاز بە مصوبە شورای ترافیک استان دارد کە تاکنون چنین مصوبەای بە استحضار شورای اسلامی شهر سقز نرسیدە و حتی شهردار برای خرید مبلمان قرار دادە شدە در خیابان امام با توجە بە اینکە بودجە مصوب شورا مورد تایید کمیتە انطباق قرار نگرفتە و عملا سند مالی یک سالە هنوز تعیین تکلیف نشدە شورا را در جریان هزینەها قرار ندادە و مشخص نیست برای این هزینەها از چە مادە و تبصرەای استفادە نمودە حال اینکە مادە واحدە کە اختیارات مالی و معاملاتی شهردار را مشخص میکند مانند بودجه بە تایید نرسیدە.

با آرزوی سالی پر خیر و برکت برای تمام همشهریان فهیم و عزیز.

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.