«عاقلان را اشارتی بس است»

یادداشتی بە بهانەی چهارشنبە سوری

 

تلفات و صدمات آتش بازی های آخر سال زنگ خطری برای جامعه است. صدمات غیر مستقیم این نوع تخلیەی انرژی خود یک معضل می باشد.

سوزاندن سرمایه بە بهانەی ابراز یک احساس آنی صدمەهایی ماندگار در پی دارد. سال نود و پنج باتوجه بە کاهش نزدیک بە ۵۰ درصدی این صدمات، بازهم بیش از ٢٦٠٠ نفر در این آتش سوختند.

افرادی کە از این راه قرار است بە پیشواز سال جدید بروند فراموش نکنند؛ هنوز بیش از ٦٠٠ نفر مُهر داغ «چهارشنبە سوزی» پارسال را بر تن دارند.

فراموش نکنیم انفجار مواد محترقە آتش بازی، مولد صداهایی گاها مهیب هستند. این انفجار ها و اصوات تولید شدە از آن میتوانند مستقیم یا غیر مستقیم مصبب عوارضی ناخواستە باشند. بیماران (بە ویژه بیماران روحی روانی و قلبی) ، افراد سالخوردە، کودکان، و مادران باردار خاصتا از این اعمال متضرر خواهند شد.

انفجار این مواد در محیط های عمومی بە ویژە خیابان های پر تردد و مسیر بازار ، موجب رعب و وحشتی در بین افراد و بیشتر بانوان می شود کە مستقیما تاثیر منفی بر کاسبی بازریان خواهد گذاشت.

بدانیم کە خوشحالی های غیر متعارف ما می توانند نگرانی و مشکلات بە مراتب عمیقی در جامعە ایجاد کنند. در این جا لازم است ماهم این جملە را تکرار کنیم:
«بیایید با سهل انگاری، چهارشنبه سوری را چهارشنبه سوزی نکنیم»

✍️ میلاد امان الھی

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.