فرماندار سقز: «در برخورد با اصحاب رسانه صدور جوابیە اولویت مدیران باشد»

آخرین خلسەی شورای اداری شهرستان با تذکر فرماندار بە مدیران شهری در تعامل با رسانه ها، طرح اهداف دولت در سال ١٣٩٧ و بازنشستگی رسمی بانوی مشاور همراه بود.

 

شکایت از رسانه ها و خبرنگاران در میان مدیران بە یک سنت تبدیل شده که چندی است این امر ناخوشایند گریبان گیر و مخل تعاملات مدیران شهرستان سقز با اصحاب رسانە شده. طرح این مسئله در جلسات متعدد با نمایندەی مجلس و فرمارندار ویژە شهرستان نهایتا راه بە آخرین جلسه شورای اداری شهرستان سقز در سال ٩٦ برد. مهندس ورمقانی معاونت استاندار و فرماندار ویژەی شهرستان سقز در نشست مذکور با تذکر بە مدیران شهری خاطر نشان کرد: انتقاد پذیری یک اصل اساسی از مدیریت در نظام اسلامی است لیکن مدیران ما باید با در نظر گرفتن جایگاه رسانه ها به عنوان چشم بینای جامعه پذیرای نقدهای سازندە آنان باشند. وی افزود: گاها اختلافاتی در مورد کلیت یا قسمتی از انتقاد یا اخبار بە وجود می آید، در این موارد صدور جوابیە از طرف نهاد مورد نقد یک برخورد حرفەای و اصولی است؛ طرح شکایت بایستی آخرین راهکار باشد.

پرسشگری در روحیەی اجتماع روز به روز در حال رشد است. این مبحث مستلزم توجه ویژەی مسئولین امر می باشد. چرا کە نشر اخبار با پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر سرعت چشمگیری بە خود گرفتە کە مدیران نباید غافل از آن باشند و با نتشار گزارشات کار و اخبار مربوط بە حوزەی مدیریتی خود بایستی از بە وجود آمدن ابهامات جلوگیری کنند. این مطلب یکی دیگر از عناوین سخنرانی ورمقانی بود کە در شورای اداری خطاب به مدیران اشارە کرد: حداقل تعامل شما با اصحاب رسانه، گزارش کارکرد میباشد.

فرماندار سقز در مورد برنامه های دولت برای سال آتی خاطر نشان کرد: در سال ٩٧ تدوین پروژەهای جدید دور از انتظار و اهتمام دولت بە نتیجە رساندن و تکمیل پروژەهای نیمە کارە است. وی افزود در شهرستان سقز پروژەهای بزرگی نیمە کارە ماندەاند که فرودگاه سقز در صدر این لیست قرار دارد؛ خوشبختانه طرح های عملیاتی برای بە نتیجە رساندن فرودگاه کلید خوردەاند و امید است تا دوسال دیگر شاهد اولین پرواز از سقز باشیم.

 

در پایان این جلسه سعادت صالحی مشاور فرمادار ویژه سقز در امور بانوان مورد تقدیر قرار گرفت و رسما بازنشسته شد. لازم بە ذکر است صالحی  بازنشستەی آموزش و پرورش نیز بودە است.

آخرین جلسەی شورای اداری شهرستان سقز خاصتا تعاملات مدیران شهرستان با اصحاب رسانە را مورد بحث قرار داد کە بایستی دید این امر بە نتیجەی مطلوب خواهد رسید؟

الهی چنان کن سرانجام کار
تو خوشنود باشی و ما رستگار

 

میلاد امان الهی / خبرنگار

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.