فرهنگ و هنر دغدغەی اصلی مردم و مسئولین نیست

میلاد امان الهی / خبرنگار

انتخاب و انتصاب مدیران بومی در پست های کلیدی از مطالبەهای بەحق اقوام و اقلیت های ایران بودە کە خوشبختانە در سطح استانی این مهم تا حدودی بە تحقق پیوستە است. مهندس جلال قلعەشاخانی مدیرکل ارشاد اسلامی کوردستان نمونەی بارز این مبحث است کە استقبال عمومی در روز معارفە و همچنین رویەی رو بە رشد فعالیت های ادارەکل ارشاد کوردستان در زمان مدیریت جدید می‌تواند کاراکتر این مدیر را بە عنوان یک گزینەی آرمانی از مدیران بومی مطرح کند.

در ادامەی نشست های هم اندیشی مدیر کل ارشاد اسلامی کوردستان با فعالین عرصەی فرهنگ و هنر و اصحاب رسانە، پنجشنبه٢٦/١١/٩٦ نوبت بە سقز رسید. این نشست با حضور نمایندە انجمن های فرهنگی،هنری،قرآنی و مساجد ، کانون های هنری تبلیغاتی و اصحاب رسانە در اتاق ریاست ارشاد اسلامی شهرستان سقز برگزار شد. تکثر مدعویین باعث شد این نشست بە درازا بکشد و از سوی دیگر سبب شد تا صدای نمایندگان فعالین فرهنگی و هنری بە گوش مسئولین برسد.

 

هیوا حاجی محمدی ریاست ادارە ارشاد اسلامی سقز در ابتدای نشست با ذکر بودجەی سالانەی ادارە ارشاد سقز عنوان کرد: «در تقسیم عادلانەی این مبلغ، هر انجمن تحت پوشش این ادارە ، روزانە مبلغی حدود ١٢٠٠ تومان سرانە دریافت میکند در حالی کە فرزند هر یک از ما حداقل سە برابر این مبلغ ، در طول روز سهم می برد.» وی در ادامە افزود: «٢٥ سال است کە فضاهای فرهنگی، هنری در سقز راکد بودە و هیچ فضا و زیرساختی بە این مجموعە افزودە نشدە است.» حاجی محمدی با اشارە بە نبود سینما و دفتر سینماجوان در سقز عنوان کرد، سقز در جایگاه دومین شهر استان و با توجه بە قدمت تاریخی و پتانسیل های موجود در عرصەی فیلم سازی، بسیار مورد کم لطفی قرار گرفتە است. در مقولەی رسانە با توجە بە نبود نشریەی چاپی فعال در شهرستان وی خواستار توجە ویژە بە خبرنگاران پایگاه های مجازی شد و گفت: «امیدواریم توجه ویژە مسئولین بە ظرفیت بالای اصحاب رسانەی این شهرستان موجب ابداع سنتی حسنە در استان و حتی در سطح کشوری باشد.» ریاست ادارە ارشاد سقز در پایان ضمن توصیف آشفتەبازار عرصەی چاپ و نشر ،به ویژه کتاب، خواستار بازنگری در این حیطە شد و عنوان کرد: «با توجە به محدود بودن جغرافیای نشر و توضیع کتاب کوردی امیدواریم شاهد رایزنی با اقلیم کوردستان عراق جهت مروادەی فرهنگی و بالاخص حوزەی کتاب باشیم.»

 

مدیرکل ارشاد اسلامی کوردستان در بخش پایانی این نشست ضمن جمع بندی موارد مطرح شدە از طرف حضار بە صورت موردی در جایگاه پاسخگویی قرار گرفت. او در تایید برخی از مباحث مطرح شدە عنوان کرد : «اگر بخواهیم صادق باشیم بایستی بگوییم درحال حاضر و با توجە بە وضعیت فعلی متاسفانە فرهنگ و هنر دغدغەی اصلی مردم و مسئولین نیست اما تلطیف فضای روانی جامعە نسخەی فرهنگی ماست. در استان کوردستان هیچ شهرستانی حتی سقز با قدمتی بالغ بر هفت هزار سال دارای هویت فرهنگی مشخصی نیست. مشارکت و هم اندیشی فعالین حوزەی فرهنگ و هنر با مسئولین امر در این مورد و و مواردی این چنین ، ضرورتی انکار ناپذیر است کە ما مصر بە ایجاد این وضعیت هستیم. در حوزەی کتاب با اقلیم کوردستان رایزنی هایی صورت گرفتە و تداوم آن در برنامەی ادارەکل ارشاد استان می باشد و در همین مورد اسفند ماه امسال نمایشگاهی در سنندج با حضور ناشرین سلیمانیە و اربیل برپا خواهد شد.» او در پاسخ بە گلایەی هنرمندان از تعویق و تعلیق مراسمات و جشنوارەهای فرهنگی و هنری ضمن پوزش از افراد گلایەمند گفت: «متاسفانە مدتی است صدور مجوز برخی برنامەهای فرهنگی و هنری محدود بە ادارەکل شدە است کە زین پس این اختیار بە شهرستان تفویض خواهد شد.» وی در ادامە بحث افزود: «نبود تشکل صنفی قوی در حوزەی فرهنگ و هنر یک معضل ریشەای است کە خود هنرمندان باید در رفع این مشکل همکار مسئولین باشند.» قلعەشاخانی با توجە به  مرکزیت انجمن گرافیک شهرستان سقز در سطح استان بر حمایت جدی از آن تاکید کرد و در بحث سینما بر عدم رغبت مجری گری دولتی در فضای سینما اصرار داشت و افزود: « تا بە وجود آمدن فضا توسط بخش خصوصی حاضر بە همکاری در فضاهای دولتی خواهیم بود و برای تسهیل امر و اعطای تسهیلات در امور سینمایی آمادەایم.» دیگر دغدغەی هنرمندان خصوصی سازی امکان و سالن های فرهنگی هنری دولتی بود کە مدیرکل ارشاد در این مورد عنوان کرد : « موافق خصوصی سازی هستیم اما نە بە صورت فعلی. در فضاهای فرهنگی و هنری بخش خصوصی نظارت های قبل از اجرا و تولید اثر کمرنگ تر است کە در این صورت دست هنرمندان برای عرضەی هنر بازتر و فکر آنان در حیطەی تولید آزادتر خواهد بود اما متاسفانە در شرایط فعلی پیمانکار بخش خصوصی در قالب یک شخص حقوقی تلقی می شود کە اختیارات واقعی مجری گری را ندارد.»

دغدغەی نمایندەی چاپخانەها و همچنین کانون های تبلیغاتی از طرف مدیر کل این گونە پاسخ گرفت: « حق بە جایی است کە دستگاه های دولتی امورات چاپی خود را بە واحد های صنفی بومی واگزار کنند. از سازمان بازرسی و دیوان محاسبات کشور پیگیر این مقولە و احقاق حق شما خواهیم بود.»

قلعەشاخانی در تصدیق پیشنهاد رضا شجیعی ،مدیر انتشارات گوتار و عضو هیات مدیرەی انجمن فرهنگی هنری (پەیڤ) ، گفت: « مدیریت برنامە و بودجە لازمەی روند فعالیت مدیران شهرستانی است و هم آنان و هم هنرمندان باید پیگیر و مطالبەگر باشند.» وی در ادامە در ارتباط با حوزه رسانە افزود: فضای سیاسی سقز بە عنوان پتانسیلی مثبت، مسبب پرورش کاراکترهای قوی رسانەای بودە است. اما با توجە بە چارچوب های مشخص، افتتاح خانە مطبوعات ویژە سقز، فعلا امکان پذیر نیست اما مسکن خبرنگار در دست پیگیری است و ادارەکل حاضر بە ورود و اپیگیری این مقولە است. همچنین بیمە هنرمندان و خبرنگاران خوشبختانە از قید و شرط های محدود کنندەی قبلی خارج شدە کە در مدت اخیر بالغ بر ٧٠٠ پروندە بیمەی هنرمندان بە نتیجەی مطلوب رسیدە است.» با توجە بە درخواست هنرمندان بە تکرار و تداوم این گونە نشست ها مدیرکل ارشاد اسلامی کوردستان از نشست حداکثر شش ماه یکبار این مدیریت خبر داد.

میلاد امان الهی

 

 

ممکن است شما دوست داشته باشید بیشتر از نویسنده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.