مرور برچسب

غیرهمسطح

نقدی بر احداث تقاطع غیر همسطح میدان دخانیات سقز

نقدی از منظر شهرسازی برپروژه احداث تقاطع غیر همسطح میدان دخانیات(ماموستا هیمن)در شهر سقز" آیا احداث تقاطع غیر همسطح در شهر سقز ضرورت دارد؟؟ شهر سقز واقع در استان کردستان همچون شهرهای دیگه در طی تطور و گسترش خود نیاز به توسعه زیر ساخت های…