مرور برچسب

پینوکیو

پینوکیو روی صحنە رفت تا آناهیتا پیامش را برساند

میلاد میری: عضو شورای اسلامی شهر سقز همە ما کم و بیش داستان پینوکیو بە قلم کارلو لورنزینی با نام مستعار کارلو کلودی و تهیە کنندگی والت دیزنی را بە خاطر داریم و خاطراتی از آرزوی پدر شدن پدر ژبتوی نجار و رابطە دروغ و دماغ و آن پسرک…